Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US
WAL
News

Rhaglen e-ddysgu am ddim yn codi hyder ymysg gofalwyr di-dâ

21 May 2020
  • Carers UK yn lansio adnodd am ddim i helpu i ddilysu sgiliau sydd wedi’u caffael
    drwy ofalu
  • Dysgu ar gyfer Byw yn cynorthwyo gofalwyr i fynd yn ôl i’r gwaith neu i adolygu eu swydd bresennol
  • Bathodynnau digidol yn cael eu cydnabod gan gyflogwyr fel rhan o ddatblygiad proffesiynol
  • Llywodraeth Cymru yn ariannu’r rhaglen ddwyieithog Dysgu ar gyfer Byw, i sicrhau bod gofalwyr yng Nghymru yn cael budd o'r adnodd.

Mae’r elusen Carers UK wedi lansio ei menter ddigidol ddwyieithog ddiweddaraf ar gyfer gofalwyr di-dâl yng Nghymru, mewn ymgyrch i gydnabod eu sgiliau a'u profiad gwerthfawr.

Mae'r rhaglen e-ddysgu ryngweithiol, Dysgu ar gyfer Byw, yn helpu gofalwyr i ddatblygu gwell dealltwriaeth o'r sgiliau a'r wybodaeth unigryw maen nhw’n eu cymhwyso o ddydd i ddydd yn eu rôl ofalu, a sut y gallant drosglwyddo'r sgiliau hyn i'r gweithle.

Mae ymchwil blaenorol gan yr elusen yn dangos bod saith o bobl yng Nghymru wedi rhoi'r gorau i’w swydd i ofalu’n ddi-dâl am rywun annwyl sy'n hŷn, yn anabl neu'n ddifrifol wael.

Nod y rhaglen e-ddysgu ydy codi hyder gofalwyr di-dâl, sy'n cyflawni tasgau cymhleth, rheoli cyllid a chyfathrebu mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd yn rheolaidd, ond sy’n aml, yn tanbrisio gwerth y sgiliau hyn wrth chwilio am waith neu wrth edrych am swydd newydd.

Mae Carers UK wedi datblygu’r rhifyn hwn gyda mewnwelediad gofalwyr, a roddodd adborth ar gynnwys a chanlyniadau'r dysgu, ac ar sail rhaglen wedi’i datblygu gyda City & Guilds. Mae Llywodraeth Cymru wedi talu i’r adnodd ar-lein, am ddim hwn gael ei gyfieithu i’r Gymraeg ac o heddiw ymlaen, bydd ar gael i ofalwyr di-dâl ar draws Cymru,

Meddai Claire Morgan, Cyfarwyddwr Cymru Carers UK:

"Beth bynnag yw eich cyfrifoldebau fel gofalwr, mae angen set o sgiliau unigryw ar gyfer rhywun sy'n gofalu am rywun ond yn aml iawn, mae’r sgiliau hyn yn cael eu tanbrisio o’i gymharu â’r sgiliau sydd yn cael eu hennill drwy hyfforddiant neu gyflogaeth.

 

.

"Mae llawer o ofalwyr yn gorfod newid eu horiau gwaith neu hyd yn oed rhoi’r gorau i weithio i ofalu, felly gall chwilio am swydd newydd fod yn frawychus. Rydym yn gobeithio y bydd Dysgu ar gyfer Byw yn helpu gofalwyr i gydnabod eu harbenigedd, ac y byddant yn ei ddefnyddio i adolygu eu rôl, i fynd yn ôl i'r gwaith, neu i fanteisio ar gyfleoedd newydd.

 

"Rydym yn gwybod bod mynd yn ôl i'r gwaith o fantais i ofalwyr, ond mae hefyd yn helpu cyflogwyr sy'n ei chael hi'n fwy a mwy anodd ymdopi â bylchau mewn sgiliau. Mae ein rhaglenni sy'n cefnogi gofalwyr sy'n mynd yn ôl i'r gwaith wedi bod yn effeithiol, felly roeddem yn falch iawn o dderbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i alluogi Dysgu ar gyfer Byw i gael ei gyfieithu i'r Gymraeg. Mae'n dangos ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gydnabod pa mor bwysig yw hi fod gofalwyr di-dâl yn cael eu cefnogi i gael bywyd y tu allan i ofalu. "

I nodi lansiad yr adnodd digidol dwyieithog, dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AC:

"Rwy'n gwybod bod 370,000 o ofalwyr o bob oed ar draws Cymru, gan gynnwys plant, yn cefnogi rhywun annwyl a allai fod yn hŷn, yn anabl neu'n ddifrifol wael, yn ddi-dâl.  Mae gofalwyr yn cyfrannu'n aruthrol at gymdeithas Cymru, drwy ddarparu 96 y cant o'r holl ofal, sydd werth tua £8.1 biliwn i economi Cymru bob blwyddyn. 

 

 

Ers 2017, mae ein tair blaenoriaeth genedlaethol ar gyfer gofalwyr wedi symud ein gwaith yn ei flaen mewn llywodraeth.  Mae'r blaenoriaethau hyn yn cynnwys "cefnogi bywyd ochr yn ochr â gofalu", oherwydd bod pob gofalwr yn haeddu cael ei gydnabod a'i gefnogi yn ei rôl ofalu.

 

 

Mae llawer o ofalwyr wedi caffael amrywiaeth eang o brofiadau, sgiliau a gwybodaeth gwahanol yn eu rolau gofalu, a dyna pam rydw i mor falch ein bod ni wedi rhoi £35,000 i Gofalwyr Cymru - i ddatblygu'r gwaith o gyfieithu ac addasu'r rhaglen ddysgu ar-lein Carers Uk hon, i'w defnyddio gan ofalwyr yma yng Nghymru.  Dysgu ar gyfer Byw ydy’r rhaglen, a fydd yn helpu gofalwr i ddangos ei sgiliau i gyflogwr presennol neu i gyflogwr yn y dyfodol. 

 

Rydw i eisiau i'r sgiliau a'r profiadau sydd gan ein gofalwyr gael eu deall gan eraill, ac i’w cyflawniadau gael eu cydnabod – achos mae ein gofalwyr ni yma yng Nghymru yn cael eu gwerthfawrogi ".

 

Mae gofalwyr yn archwilio'r technegau penodol maen nhw’n eu defnyddio i ddysgu a chyfathrebu, yn ogystal â ffyrdd o ddatblygu pendantrwydd a hyder, dros bum modiwl rhyngweithiol y cwrs. Mae bathodynnau digidol yn cael eu cydnabod gan gyflogwyr fel rhan o ddatblygiad proffesiynol unigolionMae'r rhaglen yn cymryd tua dwy awr i'w chwblhau.

Mae gofalwyr sy'n cwblhau Dysgu ar gyfer Byw yn cael bathodyn digidol y gallant ei ddefnyddio i ddogfennu eu dysgu ac i lywio datblygiad eu gyrfa, a gall cyflogwyr gydnabod hynny fel rhan o’u datblygiad proffesiynol.

Adborth gan ofalwyr di-dâl:

"Rwy'n credu y byddai mynd drwy'r broses hon yn bendant yn gwneud i ofalwyr deimlo'n dda am y sgiliau a'r galluoedd maen nhw wedi'u hennill yn ystod eu ' gyrfaoedd ' gofalu. Un o'r heriau mwyaf yw ceisio argyhoeddi eraill, tra’ch bod chi wedi bod yn gofalu am 10 mlynedd, eich bod chi wedi bod yn datblygu ac yn ymarfer sgiliau yn ystod y cyfnod hwn, Mae Dysgu ar gyfer Byw yn drylwyr, yn ddefnyddiol ac yn hwyl. "

 "Roedd defnyddio enghreifftiau o fywyd go iawn yn gwneud y rhaglen yn berthnasol iawn i mi, ac yn gymwys i mi yn fy rôl ofalu. Roeddwn yn hoffi sut y gallwn arbed fy nghynnydd, cymryd seibiant a chwblhau'r rhaglen yn fy amser fy hun. Roeddwn yn gwerthfawrogi'r defnydd o ddamcaniaeth, a sut y gallwn gymhwyso hyn yn ymarferol i fy nysgu. Yn wir, fe wnaeth y modiwl Darlunio eich dyfodol  wneud i mi stopio am funud i feddwl beth rydw i eisiau ar gyfer fy nyfodol. "

 Cliciwch yma i Ddysgu ar gyfer Byw yn Gymraeg a chliciwch yma am Ddysgu ar gyfer Byw yn Saesneg

Back to top